THỦ TỤC HẢI QUAN MIỄN THUẾ KHI NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT TỪ NƯỚC NGOÀI

Posted by smlogistics

Doanh nghiệp dự định mua và đầu tư một dây chuyền sản xuất có giá trị lớn với lượng máy móc thiết bị nhiều về kích thước và chủng loại, nhập khẩu từ nước ngoài để phục vụ dự án đầu tư. 

Project cargo

Về mặt hải quan và các thủ tục đối với mặt hàng này khi làm thủ tục hải quan có được miễn thuế nhập khẩu hay không? Thủ tục như thế nào? Và nếu sau này muốn thanh lý, nhượng bán thì cần thực hiện những thủ tục gì?

Dựa trên kinh nghiệm đã làm về vận tải quốc tế các hàng hóa dự án SM Logitics xin chia sẻ những ý trên như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC:

Hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế bao gồm hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.”

Vì vậy, doanh nghiệp có dự định nhập khẩu một dây chuyển sản xuất với giá trị lớn, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (tạo tài sản cố định) và đang trong giai đoạn đầu tư thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc thiết bị nhập về.

Về thủ tục hải quan, khoản 2 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định:

a) Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện thuộc Cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.

Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 103 Thông tư này, người khai hải quan lựa chọn Chi cục Hải quan thuận tiện để làm thủ tục hải quan;

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế thực hiện như quy định đối với hàng hóa nhập khẩu, ngoài ra, người khai hải quan phải khai các thông tin liên quan của Danh mục hàng hóa được miễn thuế trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Hệ thống tự động trừ lùi số lượng hàng hóa nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục hàng hóa miễn thuế. Trường hợp đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế bằng bản giấy, cơ quan hải quan lập Phiếu theo dõi và thực hiện trừ lùi theo quy định khoản 4 Điều 104 Thông tư này.”

Tình huống doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục thanh lý, nhượng bán TSCĐ có được từ hàng nhập khẩu được miễn thuế quy định ở trên thì phải tuân thủ các trình tự, thủ tục như sau:

– Doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng, số tiền thuế đã được miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế

–  Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo loại hình tương ứng

– Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu huỷ thì phải thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo quy định.

 Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu tương ứng; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu.

– Trường hợp nhượng bán cho doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thì hàng hóa miễn thuế phải được trừ vào Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế đã được cấp của doanh nghiệp được chuyển nhượng

– Khi tiêu huỷ, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý môi trường.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ và cần hỗ trợ thêm thông tin thì xin liên hệ theo số hotline để được tư vấn.

Thanks !

Leave a Reply